Høy eller lav takst

Høy eller lav takst?

Etter hvert finnes gode regnemodeller for verdsetting.
Store spik ved verdsetting bør derfor ikke forekomme.
Det er alltid element av skjønn i en takst, derfor vil det alltid være noe forskjell.

Takst er mangehodet og folk har mange forskjellige oppfatninger av takst.

 

Konsesjonstakst

Høyeste verdi som kan godkjennes ved konsesjon etter Konsesjonsloven paragraf 9, verdien tilfredstiller  kravet om samfunnsmessig prisutvikling.
Kommunen skal utrede prisen og godkjenne denne.

Åsetestakst på skifte

§ 56. Åsetestakst på skifte
Åsetesarvingen har krav på at det ved skjøn blir fastsett ein overtakingspris som er rimeleg etter dei tilhøva som ligg føre. Verdsetjinga skal gjerast med særleg tanke på at overtakaren kan makte å bli sitjande med eigedomen. Åsetestakst må ikkje setjast høgare enn verdien av eigedomen ved odelstakst, jf. § 49

Odelstakst

§ 49. Odelstakst
Verdsetjinga ved odelstakst skal gjerast på grunnlag av den bruk av eigedomen som er naturleg og pårekneleg etter tilhøva på staden, og som kan sameinast med at eigedomen hovudsakleg blir nytta til landbruksføremål

Skifte mellom ektefeller

§ 49. Odelstakst
Verdsetjinga ved odelstakst skal gjerast på grunnlag av den bruk av eigedomen som er naturleg og pårekneleg etter tilhøva på staden, og som kan sameinast med at eigedomen hovudsakleg blir nytta til landbruksføremål.  Reglane i første stykket gjeld tilsvarande for verdsetjinga av odelseigedom når nokon på arveskifte eller skifte mellom ektemakar tek over eigedom i kraft av odelsrett. Når slik verdsetjing skjer ved skiftetakst, jf. skiftelova § 125, gjeld §§ 50 og 71 andre stykket tilsvarande så langt dei høver.

Konklusjon

Takst er ikke takst, formålet med verdsettingen er viktig og til dels styrende for verdsettingsmetode.